ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ 45 ގެއަށާއި ( ކެޓަގަރީ A ) އަދި ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ 5 ގެއަށް ( ކެޓަގަރީB ) އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުންބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 ގެއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް


ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ 05 ގެއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް


ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ 45 ގެއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް


ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ކެޓަގަރީ އޭ ގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 ގެ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު


ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 45 ގެއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ގުރުއަތަށް ގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް