ބ.ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަަޖެހިފައިވާ 88 ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް – 15 އޮކްޓޯބަރ 2020


ބ.ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަަޖެހިފައިވާ 88 ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް – 15 އޮކްޓޯބަރ 2020


ބ.ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަަޖެހިފައިވާ 88 ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް – 15 އޮކްޓޯބަރ 2020