ބ.ތުޅާދޫގައި މިހާރު ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ 100 ހައުސިންގެ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓް އުޞޫލަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން – 20 އޮކްޓޯބަރ 2020

http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/10/Iulaan-134.pdf


ބ.ތުޅާދޫގައި މިހާރު ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ 100 ހައުސިންގެ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓް އުޞޫލު
http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/10/Iulaan-134.pdf


ބ.ތުޅާދޫގައި މިހާރު ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ 100 ހައުސިންގެ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ޑްރާފްޓް އުޞޫލަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް

http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/10/Khiyaalu-Hushalhaa-Form-.pdf