ޢާއްމު ޤަވާއިދުތައް

 

ގުދަން އެޅުމުގެ އުޞޫލުގެ ދެވަނަ އިސްލާޙް ގުދަން އެޅުމުގެ އުޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ގުދަން އެޅުމުގެ އުޞޫލް ލޮނުމަސް އެޅުމާއި ހިއްކުމުގެ އުޞޫލުގެ ދެވަނަ އިސްލާޙް ލޮނުމަސް އެޅުމާއި ހިއްކާ ހެދުމުގެ އުޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާޙް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އުޞޫލުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާޙް އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލް އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރުމުގެ ޢާއްމު އުޞޫލް ހަޓް ފަދަ ތަންތަން އެޅުމަށް ވަގުތީ ހުއްދަ ދިނުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް ހިއްކި ބިމުން ވެލި ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް ގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި، ދަގަނޑު، ހޮޅި، ވާ، ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގޭގޭ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ގޯތި ގެދޮރާއި ބިމާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ލައުޑް ސްޕީކަރު ބޭނުންކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ފިހާރަ ފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ....... މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު މަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު މަގު ފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ގަވާއިދު ވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ޢާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު ޢާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ގަވާއިދު އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި ކަނޑުތޮށީގައާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި ކުނި އުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު ރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ޢާންމު ތަންތަނުގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާ އެއްޗެތި ދުއްވުމާއި މަގުމަތީގައި ގާޑިއާ ނުވަތަ މޭޒުބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ރަށުގައި ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފި ގެންގުޅުމުގެ ޤަވާއިދު