ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުވެފައިވާތީ، ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ 45 ގެއަށާއި ( ކެޓަގަރީ A ) އަދި ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ 5 ގެއަށް ( ކެޓަގަރީB ) އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން – 01 ޖޫން 2020

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުވެފައިވާތީ، ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ 45 ގެއަށާއި ( ކެޓަގަރީ A ) އަދި ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ 5 ގެއަށް ( ކެޓަގަރީB ) އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ….

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނަމަ، ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ – 29 އޭޕްރީލް 2020

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނަމަ، ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ – 29 އޭޕްރީލް 2020 http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/04/Jobless-Crisis.pdf

ރަމަޟާންމަހު ރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރުކާރީ ރަށަށް ގެނެސް ވިއްކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރަމަޟާންމަހު ރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރުކާރީ ރަށަށް ގެނެސް ވިއްކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/04/iulaan-37.pdf އަގުހުށަހެޅާ ފޯމް ބެއްލެވުމަށް ކުލިކްކޮށްލައްވާ

ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ 45 ގެއަށާއި ( ކެޓަގަރީ A ) އަދި ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ 5 ގެއަށް ( ކެޓަގަރީB ) އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން

ބ. ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 50 ގޭގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ 45 ގެއަށާއި ( ކެޓަގަރީ A ) އަދި ބ.ތުޅާދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ 5 ގެއަށް ( ކެޓަގަރީB ) އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/03/Iulaan.pdfއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ….

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމާއި ގުޅޭ – 03 މާރޗް 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމާއި ގުޅޭ http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/03/LCE-plus-WDC-Guruathu-negun.pdf

ބ.ތުޅާދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވެމުންދާ 100 ހައުސިންގް ޔުނިޓް ގެ ތެރެއިން 50 ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭ އުޞޫލުގެ ނަންބަރު 04 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޮޕްމެންޓުން މާނަކުރުން

ބ.ތުޅާދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވެމުންދާ 100 ހައުސިންގް ޔުނިޓް ގެ ތެރެއިން 50 ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތްތަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭ އުޞޫލުގެ ނަންބަރު 04 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޮޕްމެންޓުން މާނަކުރުން http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2020/03/Doc20200225133028.pdf