އޭޓޫ ޝީޓް އާއްމުކުރުން – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އިޢުލާން http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/Iulaan-100.pdf އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓް http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/asst-council.pdf ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓް http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/senior.pdf

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބ. ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބ. ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ އިޢުލާން http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/pdf-iulaan.pdf 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް – ކެޓެގަރީ A ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް – ކެޓެގަރީ B

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކުރުން

އިޢުލާންhttp://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/04/Iulaan-82.pdf ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ