އޭޓޫ ޝީޓް އާއްމުކުރުން – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަދި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އިޢުލާން http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/Iulaan-100.pdf އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓް http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/asst-council.pdf ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓް http://thulhaadhoo.gov.mv/dhivehi/wp-content/uploads/2022/05/senior.pdf