2017 ން 2021 ށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ފައިނަލްކުރެވުމުން އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު އަސާސްތައް

 ރަށުތައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންގެ އެއްޗަކަށް ހެދުން
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މައްޗަށް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފެއްދުން
 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީވެދޭނެ އެއްޗަކަށް ހެދުން
 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން
 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީވެދިނުން
 އިންސާނީ ތަރައްޤީ ކުރިއަރުވައި އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން
 ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުދިނުން
 ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން

ރަށުގެތަރައްގީގެ މަގުސަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް

ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދީފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެވި ގޮތަކަށް ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބިނާވެފައިވަނީ މިކަންތައްތައެ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުސަދުތަކަށާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބައްލަވާ2011-2015 ށް

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބައްލަވާ2022-2026 ށް

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ބައްލަވާ2022-2026 ށް