ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓަށް މަރުޙަބާ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުޅަނގު ބިތުގައިއޮތް، މަސްވެރިކަމަށްރަގަޅު، ބޮޑުމިނުގައި 40 ހެކްޓަރ ހުންނަ، ގަސްގަހާގެހި މަދު، ރުއްގަސް މަދު ،ލަފާ ފުރަން ފަސޭހަ، ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހީވާގި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ގޮއިދު އަތޮޅުގެ އުތުރު ހުޅަނގުންނެވެ. މިރަށާއި ވެރިކަން ކުރާރަށް އޭދަފުއްޓާއި ހުރި ދުރުމިނަކީ 14.50 މޭލެވެ. ވެރިރަށް މާލެއާއި ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަކީ 68 މޭލެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ….

 

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް